Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy warszawawarsaw.com, prowadzony jest przez MAMASTUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-660) ul. Lwowska 17/7 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396281, NIP 7010313715, REGON 1454846690.

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz realizacji procesu sprzedaży i dostawy produktu do Klienta.

  §2 Definicje

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 2. Sprzedawca – MAMASTUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-660) ul. Lwowska 17/7 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396281, NIP 7010313715, REGON 1454846690.

 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach

  Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością

  gospodarczą lub zawodową.

 4. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający w domenie

  www.warszawawarsaw.com.

 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach systemu

  zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

  Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie

  umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13.Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail informacji związanych ze Sklepem.

§3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym do składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.

  1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz konta PayU;

  2. włączona obsługa plików cookies,

 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

  odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

  §4 Zasady składania zamówienia

 1. Składanie zamówień przez Klienta możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

 2. W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

  2. przejść do koszyka klikając w jego ikonę

  3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy

   Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeżeli są one inne niż dane odbiorcy faktury, oraz wybrać sposób dostawy i metodę płatności,

  4. zaznaczyć checboxy zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności i ich akceptacji,

  5. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” i dokonać zamówienia.

3. Ceny
(uwzględniają podatek VAT).

podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za pakowanie, transport i dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie

składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§5 Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. W ramach kontaktów pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku zamówień płatnych systemem PayU dokonanie autoryzacji na stronie internetowej jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

  §6 Sposoby i terminy dostawy oraz metody płatności

 1. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy zamówionego Produktu:

  1. Standardowa przesyłka kurierska

  2. Paczkomaty InPost

 2. Dostawa zamówionego Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

 3. Sprzedawca dopuszcza możliwość dostawy zamówionych Produktów również poza granicę Polski.

 4. W przypadku dostawy poza granicę Polski koszt dostawy ustalany jest indywidualnie w oparciu o szacunkowy ciężar paczki i kraj, do którego dostawa zamówionego Produktu miałaby nastąpić.

 5. Dostawa zamówionego Produktu na terenie Polski zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych następujących po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez Klienta na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 6. Termin dostawy Zamówienia poza granicę Polski uzależniony jest od kraju dostawy. W celu sprawdzenia przybliżonego czasu dostarczenia Zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: shop@warszawawarsaw.com.

 7. Sklep oferuje płatność za pomocą:

a.

b.

Przelew bankowy – wpłata na konto Sprzedawcy – forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

PayU – szybki przelew online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości wpłacony, NIP: 779-23-08-495. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, Zamówienie jest przekazywane do realizacji.

8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów dostawy oraz dopuszczalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§7 Reklamacja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym, w tym w szczególności przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 11 ust. 2 lit. a i b Regulaminu adresy Sprzedawcy.

 3. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

  a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju i daty wystąpienia wady (ujawnienia się wady),

  1. żądanie Klienta,

  2. danych kontaktowych składającego reklamację.

 4. Niezastosowanie się przez Klienta reklamującego Produkt do zaleceń opisanych w ust. 3 powyżej, nie ma wpływu na skuteczność złożonej reklamacji.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji Klienta niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku gdy Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, wskazując kwotę, o jaką cena ma zostać obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uznaje się, że żądanie to przyjął jako uzasadnione.

 6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 11 ust. 2 lit. a Regulaminu. W przypadku Klienta będącego

Konsumentem koszt dostarczenia Produktu w ramach procedury reklamacyjnej ponosi Sprzedawca, w sytuacji Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazane w § 11 ust. 2 lit. a i b Regulaminu.

 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 6. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz w załączniku do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednakże nie jest to obowiązkowe.

 7. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 9. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,

  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie),

  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłanie Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

  4. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  § 10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie

   Administratora,

  2. wybrany podmiot obsługujący płatności w Sklepie internetowym,

  3. podmiot obsługujący administratora pod względem rachunkowości.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Klientowi przysługuje również prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży

  skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11 Kontakt ze sklepem

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 2. Kontakt ze Sklepem:

  1. Adres Sprzedawcy: MAMASTUDIO spółka z ograniczoną

   odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Lwowska 17/7, 00-660

   Warszawa.

  2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@warszawawarsaw.com.

  3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 501 345 299. Klient może porozumieć

   się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 10-18.

   § 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień

  niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Klienta dokonującego zakupów w Sklepie przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie

danych (RODO).

Wysyłka Newslettera wymaga zapisu na Newsletter poprzez podanie adresu e-

mail. Zamówienie Newslettera może być w każdym momencie anulowane.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego w związku ze Sklepem, w tym w zakresie okresu przetwarzania danych, a także odbiorców danych, zawiera dostępna na stronie internetowej Sklepu Polityka prywatności.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(stanowiący załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

MAMASTUDIO sp. z o.o. sp.k.

ul. Lwowska 17/7

00-660 Warszawa

www.warszawawarsaw.com

shop@warszawawarsaw.com

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)
–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–Adres konsumenta(-ów)
–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) –Data

(*) Niepotrzebne skreślić.