Search for content, post, videos

REGULAMIN KONKURSÓW W SOCIAL MEDIA

(dalej „Regulamin”)

§ 1
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Konkursy – konkursy prowadzone na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz na warunkach każdorazowo, szczegółowo określonych w Social Media („Szczegóły Konkursów”).

Organizator – organizatorem Konkursów jest zespół Warszawa.Warsaw prowadzący działalność gospodarczą w ramach firmy Mamastudio Sp. z o.o. Sp.k. w Warszawie (00-660) przy ul. Lwowska 17/11, NIP: 7010313715 REGON: 145484669. Organizatorem Konkursów mogą być również Partnerzy, jeżeli Szczegóły Konkursów tak stanowią („Współorganizator”).

Fundator – fundatorem nagród w Konkursach są Partnerzy, którzy współtworzą z Organizatorem poszczególne Konkursy. Fundatorem Konkursów może być także Organizator, jeśli Szczegóły Konkursów tak stanowią.

Social Media – media społecznościowe, w szczególności Facebook, Instagram, Twitter, newsletter

Uczestnik – uczestnikiem Konkursów może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrody – nagrody przewidziane za osiągnięcia w Konkursach, każdorazowo określone w Szczegółach Konkursów.

Partnerzy – podmioty współtworzące Konkursy, Partnerzy wymienieni na Stronie Konkursowej.

Komisje Konkursowe – komisje konkursowe, składające się z przedstawicieli Organizatora oraz/lub Fundatora, uprawnione do rozstrzygania wyników Konkursu.

Strona Konkursowa – www.warszawawarsaw.com, a także inna strona wskazana w Szczegółach Konkursów, na której znajduje się Regulamin Konkursu.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator przeprowadza Konkursy za pośrednictwem Social Media, w sposób każdorazowo określony w Szczegółach Konkursów.
Konkursy mają charakter ogólnopolski, o ile Szczegóły Konkursów nie stanowią inaczej.
Konkursy nie podlegają zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
W Konkursach nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
W trakcie trwania Konkursów Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursów.
Uczestnictwo w Konkursach jest dobrowolne.

§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

Aby wziąć udział w danym Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu oraz Szczegółami Konkursu zamieszczonego w Social Media.
Potwierdzić uczestnictwo bądź przystąpić do Konkursu, zgodnie z postanowieniami Szczegółów Konkursu.
Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-b niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
W każdym Konkursie, na zasadach określonych w Szczegółach Konkursu, spośród Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa wybierze określoną osobę/określone osoby które nagrodzi.
Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 nie będą przyjmowane.
Uczestnicy Konkursów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, a także podejmowania działań w zgodzie z obowiązującym prawem.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w niej tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, w szczególności prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, Szczegółów Konkursów oraz powszechnie obowiązujących przepisów lub prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, Fundatora, lub godzą w ich wizerunek i reputację

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

Jeżeli udział w Konkursie będzie się wiązać z obowiązkiem Uczestnika do wykonania utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), każdy Uczestnik, który wykonał Utwór w ramach Konkursu oświadczy, że jest wyłącznym autorem wykonanego Utworu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonany Utwór w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Utworu przenoszone na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania Nagrody.

§ 5
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

W każdym Konkursie przewidziane są Nagrody określone w Szczegółach Konkursów.
Na zasadach określonych w Szczegółach Konkursów, powołane przez Organizatora Komisje Konkursowe wybiorą spośród Uczestników danego Konkursu określoną liczbę osób które, subiektywnym zdaniem Komisji Konkursowych, najlepiej wykonały wskazane zadanie Konkursowe.
Do zadań Komisji Konkursowych należy wybór zwycięzców Konkursów, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursów oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród zwycięzcom Konkursów oraz terminów ich dostarczenia.
Zadania Komisji Konkursowych określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Szczegółów Konkursów oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

§ 6
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz Szczegółach Konkursów w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu oraz Szczegółów Konkursów obowiązuje odpowiednio od chwili jego opublikowania na Stronie Konkursowej oraz w Social Media. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursów. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia zwycięzców Konkursów, w celach związanych z realizacją Konkursów i wydania nagród, a także prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

Zwycięzcy Konkursów zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników w Social Media lub za pomocą wiadomości e-mail w terminie 7 dni od zakończenia danego Konkursu.
Nagrodzeni Uczestnicy Konkursów są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, w tym, lecz nie wyłącznie: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres urzędu skarbowego, celem rozliczenia Nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania ich o przyznaniu Nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien skutecznie przekazać dane adresowe do wysyłki Nagrody na następujący adres Organizatora. Jednocześnie każdy zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w Social Media oraz na Stronie Konkursowej wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.
Organizator wyda Nagrody zwycięzcom Konkursu bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników oraz potwierdzenia przez zwycięzcę danych adresowych.
Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody.
Każdy zwycięzca Konkursu po otrzymaniu Nagrody będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru Nagrody, chyba że Organizator zwolni go z tego obowiązku.
W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 tygodni od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki Nagrody, prawo do Nagrody przechodzi na Fundatora.
Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 9
REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje w związku z Konkurami należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Social Media” przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 2 tygodni od daty jego zakończenia. Jeżeli w danym Konkursie występuje Współorganizator, reklamację może zostać zgłoszona na adres każdego z organizatorów.
Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania przez Organizatora.
Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów.
Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Wszelkie informacje na temat Konkursów Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursowej.
Szczegóły Konkursów są dostępne w Social Media przez cały okres trwania danego Konkursu.
Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Szczegółów Konkursów stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień

§ 11
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017

  • [ulp id=’h2x9Yh1d45Vprwn7′]