Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu warszawawarsaw.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym cele, zakres i podstawy przetwarzania danych osobowych, a także prawa osób, których dane dotyczą oraz funkcjonowanie plików Cookies służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wykorzystywanych przez serwis warszawawarsaw.pl

 1. Administrator danych osobowych

MAMASTUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Lwowska 17/7

00-660 Warszawa

NIP: 7010313715

REGON: 1454846690

KRS: 0000396281

 1. Definicje
 1. Administrator – oznacza MAMASTUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 17/7, 00-660 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396281, NIP: 7010313715, REGON: 1454846690, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje
  i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) warszawawarsaw.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Dane osobowe
    1. W przypadku wyrażenia chęci korzystania z naszego Serwisu bądź zakupu oferowanych produktów na stronie Serwisu Użytkownik zostanie poproszony o podanie nam danych osobowych niezbędnych w celu wykonania usługi lub zawarcia umowy. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w niżej wyodrębnionych celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
    2. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
 1. Cele i zakres przetwarzania danych:
 1. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem w/w umów – zakres przetwarzanych danych: imię
  i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, (nazwa firmy w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą), adres (nazwa ulicy, nr budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj);
 2. wysyłka newslettera – zakres przetwarzanych danych: adres e-mail;
 3. marketing bezpośredni, w tym polegający na wyświetlaniu reklam – zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu;
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych – zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, (nazwa firmy w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą), adres (nazwa ulicy, nr budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj);
 5. ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń oraz rozpatrywania skarg i reklamacji – zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, (nazwa firmy w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą), adres (nazwa ulicy, nr budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj).
 1. Podstawa przetwarzania danych:
 1. zgoda – jeśli Użytkownik zdecyduje się na jej wyrażenie poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a lub w inny wyraźny sposób (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dotyczy wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter);
 2. wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz działania podejmowane na żądanie Użytkownika przed zawarciem  w/w umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. ciążący na Administratorze obowiązek prawny, związany z prowadzeniem rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dowolność podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 1. Skutki nie podania danych:
 1. brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie,
 2. brak możliwości otrzymywania informacji o nowościach w Sklepie.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych

MAMASTUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa będzie przetwarzać dane Użytkownika tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, tj. do momentu, gdy:

 1. przestanie ciążyć na MAMASTUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych Użytkownika;
 2. przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń, w wypadku gdy prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowania egzekucyjnego;
 3. przez rok po terminie upływu rękojmi lub załatwieniu reklamacji;
 4. do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 5. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych, jeśli była ona samodzielną podstawą przetwarzania.
 1. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

MAMASTUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przetwarzając dane osobowe stosuje środki zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 1. Użytkownikom Serwisu, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje w każdym czasie prawo do:
 1. dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

(i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi  sprawdzić prawidłowość tych danych,

(ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

(iii) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

(iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania  – do czasu stwierdzeni, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.;

 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 2. do sprzeciwu – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzani, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 3. do cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail:

shop@warszawawarsaw.com

W przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 1. Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym także w formie profilowania, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji może polegać na analizie ruchu Użytkownika w Serwisie w celu personalizowania udostępnionych treści i reklam oraz analizy ruchu na stronach Serwisu. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie lepsze dopasowanie treści stron Serwisu do danego Użytkownika, w tym wyświetlanych materiałów, reklam lub rekomendacji do potrzeb lub zainteresowań Użytkownika.

 1. Cookies

Serwis jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki Cookies. Stosowane przez Serwis Cookies są bezpieczne dla Urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania zawartości koszyka (produkty dodane do koszyka w jednej sesji pozostają dostępne w następnej sesji po powrocie na stronę Serwisu)

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,

v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.

b.Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych

dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies również w następujących celach:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)]

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie zapamiętuje zapisywanie plików cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Jednakże wyłączenie przez Użytkownika możliwości zapisywania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu, w tym np. niemożliwym może okazać się przejście procedury zamówienia z uwagi na niezapamiętanie produktów w koszyku podczas kolejnych etapów składania zamówienia. W przypadku braku wyrażenia zgody na pliki cookies należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy wykorzystywanej  przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

 1. Zewnętrzni odbiorcy danych.

Serwis korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu realizacji swoich zadań. Administrator korzysta z usług takich podmiotów, którzy zapewniają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i w sposób dostateczny chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe Administrator może przekazać:

 1. Podmiotom realizującym dostawę produktów;
 2. Podmiotom prowadzącym punkt odbioru paczek;
 3. Podmiotom obsługujący płatności elektroniczne;
 4. Dostawcą usług informatycznych (w tym dostawy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej, hostingu i obsługi strony internetowej Serwisu);
 5. Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych;

Wersja 1.0